Neurodent - Katarzyna Kobus-Kotlęga, stomatologia, gabinety lekarskie
chirurgia stomatologiczna
neurologia
neuropsychologia

telefon
Stomatolog - Zielona Góra, Katarzyna Kobus-Kotlęga

Specjalista neurolog
dr hab. n. med. Dariusz Kotlęga, prof. UZ


Aktualna praca zawodowa:

- Ordynator Oddziału Neurologii w Głogowskim Szpitalu Powiatowym w Głogowie,
- specjalista neurolog w Centrum Medycznym Neurodent w Zielonej Górze,
- Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zakładzie Farmakologii i Toksykologii.


Dotychczasowe doświadczenie zawodowe:

- specjalista w poradni neurologicznej w Centrum Medycznym Aldemed w Zielonej Górze (2013 - 2017),
- biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze (2014 - 2017).
- w latach 2007 - 2013 praca w Klinice Neurologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (Kierownik specjalizacji: Prof. dr hab. n. med. Krystyna Honczarenko),
- uczestnictwo w lokalnych i krajowych konferencjach naukowych,
- praca w Poradni Neurologicznej w Szczecinie,
- staże w szpitalach w Atenach oraz w Newport w Wielkiej Brytanii,
- Szkoła Neurologii Klinicznej i Neurochirurgii w Groningen w Holandii.


Praca naukowa:

- uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych (05.2022r.),
- uczestnik dziennych studiów doktoranckich w Katedrze i Klinice Neurologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie,
- uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych w zakresie medycyny (2011r.), temat pracy: "Polimorfizm 717 A/G genu CRP a stężenie białka C-reaktywnego u chorych w ostrej fazie niedokrwiennego udaru mózgu, leczonych simwastatyną", promotor: Prof. dr hab. n med. Przemysław Nowacki,
- nauczyciel akademicki na stanowisku wykładowcy a następnie asystenta - zajęcia dydaktyczne z neurologii (ćwiczenia, wykłady, seminaria) ze studentami Kierunku Lekarskiego, Lekarsko-Dentystycznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu, organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych z neurologii w języku angielskim dla studentów Programu Anglojęzycznego,
- podczas studiów uczestniczenie w Studenckim Kole Naukowym przy Klinice Neurologii, wystawienie pracy podczas Ogólnopolskiej Sesji Studenckiego Towarzystwa Naukowego,
- jako nauczyciel akademicki opieka nad Studenckim Kołem Naukowym przy Katedrze i Klinice Neurologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (w 2011r. zajęcie I miejsca w Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Studenckiego Towarzystwa Naukowego PUM),
- członek Komitetu Organizacyjnego III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w Szczecinie (2010),
- recenzent w zagranicznych i krajowych czasopismach naukowych: Neurological Research, Neuropsychiatric Disease and Treatment, Clinical Interventions in Aging, Medical Science Monitor, Pomeranian Journal of Life Sciences, Journal of Neurology Research, Brain Sciences, Nigerian Journal of Clinical Practice, BMC Neurology, Healthcare, Medicina, Neurology Research International, International Journal of Environmental Research and Public Health, Journal of Clinical Neuroscience.
- członek Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

- publikacje:

1. Kotlęga D., Strehlow M., Koziarska D. i wsp.: Wiedza o udarze niedokrwiennym mózgu wśród osób obciążonych czynnikami ryzyka chorób naczyniowych. Neurol Neurochir Pol 2005; 39: 4 (supl. 2), 231-232.
2. "Zespół pozapiramidowy i polineuropatia" - prezentacja przypadku podczas IV Zjazdu Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w Bronisławowie (2009).
3. Ciećwież S., Nawrocka-Rutkowska J., Borowiak J. i wsp.: Efekty leczenia pochodnymi tamsulozyny u pacjentek z rozpoznaną przeszkodą podpęcherzową - doniesienie wstępne. Perinatol. Neonatol. Ginekol. 2010; 3(3): 232-235.
4. Kotlęga D., Nowacki P., Lewiński D., Chmurowicz R., Ciećwież S.: Outsourcing - teoria i zastosowanie w szpitalu klinicznym w Szczecinie na przykładzie usług transportu i utylizacji odpadów medycznych. Ann. Acad. Med. Stetin. 2011; 57,3: 93-100.
Pełny tekst - tutaj.
5. Kotlęga D., Nowacki P., Lewiński D., Chmurowicz R., Ciećwież S.: Zalety i wady wybranych przykładów outsourcingu w szpitalu klinicznym w świetle narastających potrzeb zrównoważenia bilansowego placówki. Studia Mater. Pol. Stow. Zarz. Wiedzą 2011; 54: 278-287.
6. Kotlęga D., Stolarczyk J., Kabacińska J. i wsp.: Czy istnieją czynniki prognostyczne lepszej skuteczności leczenia trombolitycznego udaru niedokrwiennego mózgu? Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w Poznaniu (09.2011).
7. Nawrocka-Rutkowska J., Ciećwież S., Ciećwież M. i wsp.: Porównanie skuteczności operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu metodami slingowymi (TOT i TVT) na podstawie kwestionariusza Gaudenza. Perinatol. Neonatol. Ginekol. 2011; 4(3): 206-212.
8. Ciećwież S., Nawrocka-Rutkowska J., Ciećwież M. i wsp.: Porównanie skuteczności operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu metodami slingowymi oraz sposobem Burcha z wykorzystaniem kwestionariusza Gaudenza. Perinatol. Neonatol. Ginekol. 2011; 4(3): 185-191.
9. Kotlęga D., Ciećwież S., Turowska-Kowalska J. i wsp.: Patogenetyczne uzasadnienie stosowania statyn w profilaktyce niedokrwiennego udaru mózgu w świetle zapalnej teorii rozwoju miażdżycy. Neurol Neurochir Pol 2012; 46,2: 176-183.
10. Nawrocka-Rutkowska J., Marciniak A., Ciećwież S. et al.: Insulin resistance assessment in patients with polycystic ovary syndrome using different diagnostic criteria - Impact of metformin treatment. Ann Agric Environ Med. 2013; 20(3): 498-502.
11. Masztalewicz M., Nowacki P., Kotlęga D. i wsp. Anti-oxLDL antibodies are clinically insignificant for stroke patients. Neurological Research 2014 Jan;36(1):86-91.
12. Kotlęga D., Nowacki P., Białecka M. et al.: Association between CRP gene polymorphism 717A/G, C-reactive protein and neurological deficit in ischemic stroke. Journal of Clinical Neuroscience 2014 Apr;21(4):574-7.
13. Kotlęga D., Nowacki P., Białecka M. i wsp.: Czynniki ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu a polimorfizm -717A > G (rs2794521) genu CRP u chorych z udarem mózgu w województwie zachodniopomorskim. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2014 Jan-Feb;48(1):30-4.
14. Kotlęga D., Nowacki P., Masztalewicz M. et al.: Potential role of statins in the intracerebral hemorrhage and subarachnoid hemorrhage. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2015; 49,5: 322-328. doi:10.1016/j.pjnns.2015.07.007.
15. Badania dotyczące leczenia trombolitycznego w udarze niedokrwiennym mózgu.
16. "Profil demograficzny osób świadomych udaru mózgu w chwili jego wystąpienia, a czas podjęcia decyzji o wezwaniu pomocy". M. Masztalewicz, P. Nowacki, D. Kotlęga, A. Bajer-Czajkowska: prezentacja podczas XXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w Szczecinie, wrzesień 2014.
17. "Stopień zagrożenia udarem mózgu polskich pacjentów z migotaniem przedsionków, oceniany na podstawie skal chads2 i cha2ds2-vasc". M. Gołąb-Janowska, A. Meller, D. Kotlęga, A. Bajer-Czajkowska, P. Nowacki: prezentacja podczas XXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w Szczecinie, wrzesień 2014.
18. "Migotanie przedsionków i udar mózgu – częstość współwystępowania i podejście do terapii prewencyjnej na przykładzie chorych ze szczecina i regionu". M. Gołąb-Janowska, A. Meller, D. Kotlęga, A. Bajer-Czajkowska, P. Nowacki: prezentacja podczas XXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w Szczecinie, wrzesień 2014.
19. "Zastosowanie rituxymabu w neuromyelitis optica - opis przypadku". D. Kotlęga, M. Gołąb-Janowska, M. Masztalewicz, P. Nowacki: prezentacja podczas XXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w Szczecinie, wrzesień 2014.
20. Atrial fibrillation and stroke - coexistence and attitude to preventive therapy on the basis of Szczecin and Szczecin region patients. Neurologia i Neurochirurgia Polska. Available online 22 October 2014. DOI: 10.1016/j.pjnns.2014.10.002.
21. Katarzyna Kobus-Kotlęga, Grzegorz Trybek, Dariusz Kotlęga: Zastosowanie kliniczne osocza bogatopłytkowego z uwzględnieniem chirurgii stomatologicznej. Art of Dentistry 2014; 12,4: 280-284.
22. Kotlęga D., Gołąb-Janowska M., Nowacki P.: Prolonged effect of temporary rituximab therapy in neuromyelitis optica - A case study. Długotrwały efekt czasowego leczenia rituxymabem w neuromyelitis optica - opis przypadku. Postępy Psychiatrii i Neurologii /Advances in Psychiatry and Neurology 2015; 24,4: 239 - 243. doi:10.1016/ j.pin.2015.11.002.
23. Ciećwież S., Malanowska E., Brodowska A., Kotlęga D., Starczewski A. The effects of tamsulosin in the treatment of postvoid residual urine in women and its impact on selected parameters in pressure flow study.
Doniesienie zjazdowe zagraniczne w International Continence Society (ICS) 2015, Montreal, 6th-9th October, 2015.
24. Gołąb-Janowska M., Kotlęga D., Safranow K., Meller A., Budzianowska A., Honczarenko K. Risk factors of fatigue in idiopathic Parkinson's disease in a Polish population. Parkinson's Disease, available online Dec 2015.
Pełny tekst - tutaj.
25. Masztalewicz M., Nowacki P., Kotlęga D., Bajer-Czajkowska A. Early Emergency Medical Service Calls for Stroke: Was the Long-Term Education Program Based on the Experience of West Pomerania Successful? Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases, available online 23 December 2015, doi:10.1016/ j.jstrokecerebrovasdis.2015.09.025.
26. Kotlęga D., Gołąb-Janowska M., Masztalewicz M., Ciećwież S., Nowacki P.: The emotional stress and risk of ischemic stroke. Neurologia i Neurochirurgia Polska, Available online 23 March 2016. doi:10.1016/j.pjnns.2016.03.006
27. Kotlęga D., Stolarczyk J., Karpowicz A., Jarowicz J., Bajer-Czajkowska A., Nowacki P. Protective properties of HDL cholesterol and atherosclerotic plaque calcifications in advanced atherosclerosis in ischaemic stroke patients. /Ochronne właściwości cholesterolu HDL i zwapnień w blaszce miażdżycowej w zaawansowanej miażdżycy u pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu/. Pom J Life Sci 2015, 61, 4, 378-382.
Pełny tekst - tutaj.
28. Kotlęga D., Gołąb-Janowska M., Masztalewicz M., Ciećwież S., Nowacki P. Association between selected gene polymorphisms and statin metabolism, risk of ischemic stroke and cardiovascular disorders.
(Związek wybranych polimorfizmów genów z metabolizmem statyn, ryzykiem udaru niedokrwiennego mózgu i chorób sercowo-naczyniowych)
Postepy Hig Med Dosw 2016; 70: 435-447. Pełny tekst - tutaj.
29. Kotlęga D., Gołąb-Janowska M., Zaborowski G., Ciećwież S., Nowacki P.: Simultaneous acute shoulder arthritis and multiple mononeuropathy in a newly diagnosed type 2 diabetes patient - First case report. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2016. doi:10.1016/j.pjnns.2016.07.003
30. Kotlęga D. et al.: Subdural hematoma after the spinal anesthesia – do we always need brain CT in post-dural puncture headache? Letter to the Editor. /Krwiak podtwardówkowy po znieczuleniu przewodowym – czy zawsze potrzebujemy TK mózgowia w popunkcyjnym bólu głowy? List do Wydawcy./ Pomeranian J Life Sci 2016; 62(3): 85-87. Pełny tekst - tutaj.
31. Peda B., Kotlęga D., Kiżewska A.: Dynamika deficytów poznawczych w następstwie obustronnego udaru niedokrwiennego wzgórza – studium przypadku. Prezentacja podczas sesji ustnej II Krajowej Konferencji Psychologii Klinicznej w Poznaniu (11.2016).
32. Kotlęga D., Peda B., Zembroń-Łacny A., Gołąb-Janowska M., Nowacki P.: The role of brain-derived neurotrophic factor and its single nucleotide polymorphisms in stroke patients. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2017;
http://dx.doi.org/10.1016/j.pjnns.2017.02.008
33. Kotlęga D., Białecka M., Kurzawski M., Droździk M., Gołąb-Janowska M., Ciećwież S., Nowacki P. The effects of simvastatin on the C-reactive protein level and lipid profile in the acute phase of ischaemic stroke in relation to -717A>G CRP gene polymorphism / Wpływ simwastatyny na stężenie białka C-reaktywnego i profil lipidowy u chorych w ostrej fazie niedokrwiennego udaru mózgu w zależności od polimorfizmu -717A>G genu CRP. Pomeranian J Life Sci 2017; 63 (2): 22-26. Pełny tekst - tutaj.
34. Kotlęga D., Peda B., Gołąb-Janowska M., Nowacki P.: Delayed neurological sequelae in carbon monoxide poisoning – a case report and present state of knowledge \Opóźnione następstwa neurologiczne w zatruciu tlenkiem węgla – opis przypadku i aktualny stan wiedzy\. Pomeranian J Life Sci 2017;63(3):95-100. Pełny tekst - tutaj.
35. Peda B., Kotlęga D., Gołąb-Janowska M., Nowacki P. Neuropsychological symptoms and therapy in patient with a bilateral thalamic ischemic stroke due to the artery of Percheron territory infarct. Acta Neuropsychologica 2017,3.
36. Pawlukowska W., Szylińska A., Kotlęga D., Rotter I., Nowacki P. Differences between Subjective and Objective Assessment of Speech Deficiency in Parkinson Disease. Journal of Voice 2017. doi: https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2017.08.018
37. Gołąb-Janowska M., Paczkowska E., Machaliński B., Kotlęga D., Meller A., Safranow K., Maj M., Nowacki P. Effects of Angiotensin-Converting Enzyme Inhibition on Circulating Endothelial Progenitor Cells in Patients with Acute Ischemic Stroke. Stem Cells International, Volume 2018, Article ID 2827580, 10 pages. https://doi.org/10.1155/2018/2827580
38. Gołąb-Janowska M., Paczkowska E., Machaliński B., Meller A., Kotlega D. et al. Statins Therapy is Associated with Increased Populations of Early Endothelial Progenitor (CD133+/VEGFR2+) and Endothelial (CD34-/CD133-/VEGFR2+) Cells in Patients with Acute Ischemic Stroke. Current neurovascular research 2018; 15:120-128. https://doi.org/10.2174/1567202615666180611120546
39. Gołąb-Janowska M., Paczkowska E., Machaliński B., Kotlega D. et al. Elevated inflammatory parameter levels negatively correlate with populations of circulating stem cells (CD133+), early endothelial progenitor cells. Current neurovascular research 2019. http://doi.org/10.2174/1567202616666190129164906
40. Kotlęga D., Gołąb-Janowska M., Meller A. et al. Beneficial effects of pre-stroke statins use in cardioembolic stroke patients with atrial fibrillation: a hospital-based retrospective analysis. Arch Med Sci 2019; 15, 2: 385–392. Pełna treść - tutaj.
41. Ciećwież S, Chełstowski K, Brodowska A, Ptak M, Kotlęga D et al. Association between the Urinary Bladder Volume and the Incidence of “De Novo” Overactive Bladder in Patients with Stress Urinary Incontinence Subjected to Sling Surgeries or Burch Procedure. BioMed Research International 2019, Article ID 9515242. https://doi.org/10.1155/2019/9515242
42. Kotlęga D, Meller A, Gołąb-Janowska M et al. The early outcome of thrombolytic treatment in ischaemic stroke patients: a retrospective analysis. Medical Studies/Studia Medyczne 2019;35(1): 16-22. https://doi.org/10.5114/ms.2019.84047
43. Kotlęga D, Peda B, Trochanowski T et al. Stroke mimics: a psychogenic stroke patient treated with alteplase. Acta Neuropsychologica 2019;17 (1). Pełna treść - tutaj.
44. Trochanowski T, Kotlęga D, Gołąb-Janowska M: Plastic surgery of nail folds combined with Arkada's method in patient with ingrown nail - case report. = Plastyka wałów paznokciowych połączona z metodą Arkady u pacjenta z wrastającym paznokciem - opis przypadku. Pomeranian Journal of Life Sciences 2019;65,2, 42-44. Pełna treść - tutaj.
45. Kotlęga D, Gołąb-Janowska M, Meller A et al: Detection of stroke risk factors over the decade in the polish population of ischemic stroke patients = Wykrywalność czynników ryzyka udaru na przestrzeni dekady w Polskiej populacji pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu. Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii 2019; 28,2, 83-87. Pełna treść - tutaj.
46. Tułowiecka N, Kotlęga D et al. The role of resolvins: EPA and DHA derivatives can be useful in the prevention and treatment of ischemic stroke. Int. J. Mol. Sci. 2020,21, art. 7628. https://doi.org/10.3390/ijms21207628
47. Kotlęga D et al. The association of free fatty acids and eicosanoids with the severity of depressive symptoms in stroke patients. Int. J. Mol. Sci. 2020, 21, 15, art. 5220. https://doi.org/10.3390/ijms21155220
48. Peda B, Kotlęga D, Masztalewicz M, Nowacki P. Neuropsychological characteristic of cognitive disorders in patient with CLIPPERS syndrome. Acta Neuropsychol. 2020,18, 3, 393-401. https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.4157
49. Zembroń-Łacny A, Morawin B, Wawrzyniak-Gramacka E, Gramacki J, Jarmużek P, Kotlęga D, Ziemann E. Multiple cryotherapy attenuates oxi-inflammatory response following skeletal muscle injury. Int. J. Environ. Res. Public Health 2020,17, 21, art. 7855. https://doi.org/10.3390/ijerph17217855
50. Szczuko M, Kotlęga D et al. Lipoxins, RevD1 and 9, 13 HODE as the most important derivatives after an early incident of ischemic stroke. Sci. Rep. 2020,10, 1, art. 12849. https://doi.org/10.1038/s41598-020-69831-0
51. Kotlega D, Zembron-Lacny A, Morawin B, Golab-Janowska M, Nowacki P, Szczuko M. Free Fatty Acids and Their Inflammatory Derivatives Affect BDNF in Stroke Patients. Mediators of Inflammation 2020, Article ID 6676247.
https://doi.org/10.1155/2020/6676247
52. Kotlęga D, Peda B, Drozd A, Zembroń-Łacny A, Stachowska E, Gramacki J, Szczuko M. Prostaglandin E2, 9S-, 13S-HODE and resolvin D1 are strongly associated with the post-stroke cognitive impairment. Prostaglandins Other Lipid Mediat. 2021 Oct;156:106576.
https://doi.org/10.1016/j.prostaglandins.2021.106576
53. Tułowiecka N, Kotlęga D, Bohatyrewicz A, Szczuko M. Could Lipoxins Represent a New Standard in Ischemic Stroke Treatment? Int J Mol Sci. 2021 Apr 19;22(8):4207.
https://doi.org/10.3390/ijms22084207
54. Kotlęga D, Peda B, Palma J, Zembroń-Łacny A, Gołąb-Janowska M, Masztalewicz M, Nowacki P, Szczuko M. Free Fatty Acids Are Associated with the Cognitive Functions in Stroke Survivors. Int J Environ Res Public Health. 2021 Jun 16;18(12):6500.
https://doi.org/10.3390/ijerph18126500
55. Szczuko M, Kozioł I, Kotlęga D, Brodowski J, Drozd A. The Role of Thromboxane in the Course and Treatment of Ischemic Stroke: Review. Int J Mol Sci. 2021 Oct 28;22(21):11644.
https://doi.org/10.3390/ijms222111644
56. Drozd A, Szczuko M, Bohatyrewicz A, Jurewicz A, Kotlęga D. High Levels of Thromboxane (TX) Are Associated with the Sex-Dependent Non-Dipping Phenomenon in Ischemic Stroke Patients. J Clin Med. 2022 May 9;11(9):2652.
https://doi.org/10.3390/jcm11092652


Praca organizacyjna:

- doradca Marszałka Województwa Lubuskiego ds. utworzenia kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim (2013 - 2016),
- podczas studiów aktywność w Parlamencie Studentów, a następnie w Parlamencie Doktorantów Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie,
- członek Rady Wydziału Lekarskiego i Senatu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie,
- aktywność w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Szczecin,
logo
CHIRURG STOMATOLOG
NEUROLOG
NEUROPSYCHOLOG
ZIELONA GÓRA

© 2023 Neurodent, Zielona Góra | Cookies

facebook